Revisorforeningen åpner for elektronisk signering av årsregnskap

Revisorforeningen anerkjenner nå bruk av elektronisk signatur på årsregnskapet.

Maestro har med sin elektroniske signaturløsning Signant, løsningen på plass i sine fagsystemer. I Maestro Årsoppgjør har du de siste tre årene hatt mulighet for å signere årsregnskapet elektronisk med Signant. Signant benytter seg av BankId og Buypass for sikker identifisering og autentisering og er således et signeringsverktøy med sikkerhetsnivå 4.

Med Signant får du avansert e-signatur på årsoppgjør og revisjonsberetning, samt andre kontrakter og avtaler. Signant sikrer sikker dokumentflyt og sikker identifisering, og du arkiverer enkelt signerte dokumenter som PDF.

Les mer om vår elektroniske signaturløsning.

Revisorforeningen mener i sitt nyhetsbrev av 30. januar at det må kunne aksepteres å ta i bruk forsvarlige løsninger for elektronisk signering av årsregnskap og årsberetning. Med forsvarlige e-signeringsløsninger menes metoder med sikker autentisering, for eksempel BankID og Buypass.

Revisorforeningen skriver videre; Flere årsoppgjørsprogram tilbyr elektronisk signering. Sett i lys av de siste års utvikling og praksis på området, mener Revisorforeningen at det må kunne aksepteres å bruke disse løsningene, forutsatt at det er en betryggende metode for autentisering.

Videre i nyhetsbrevet står følgende utdypning: I forbindelse med e-regelprosjektet ble det 30. mars 2001 avgitt et høringsnotat av Finansdepartementet hvor underskriftkravet i bestemmelsen ble tolket til krav om fysisk signering. Revisorforeningen har i brev av 10. juni 2014 til Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet tatt til orde for at denne tolkningen er uheldig, og bedt om en uttalelse som avklarer at underskriftkravet kan oppfylles både med elektronisk og fysisk signatur. Finansdepartementet ba regnskapslovutvalget om å vurdere kravet til signering. I forslag til ny regnskapslov (NOU 2016: 11) er ordlyden i bestemmelsen ikke endret, men det er tilføyd et fjerde ledd som sier at bestemmelsen ikke er til hinder for at undertegning skjer ved bruk av elektronisk signatur, forutsatt at det benyttes en betryggende metode for å autentisere de som undertegner. Det er ikke kommet innvendinger til forslaget i høringsrunden.

Kontakt Maestro Signant.